Download GPX file for this article

From Wikivoyage
Jump to navigation Jump to search

Hiligaynon is spoken in the Western Visayas region as well as in Soccsksargen region of Mindanao, in the Philippines. It is a part of the family of Visayan languages. The language contains many Spanish loanwords. It is also known as Ilonggo because many of the speakers originate in the province of Iloilo and has a total of 11 million speakers making it the 3rd most spoken native language in the Philippines and the 2nd most-spoken Visayan language after Cebuano.

Pronunciation guide[edit]

Vowels[edit]

a
like 'a' in "apple"
e
like 'e' in "bed" (often silent at the end of a word)
i
like 'i' in "fin"
o
like 'o' in "dog"
u
like 'oo' in "hoop"

Consonants[edit]

b
like 'b' in "bed"
c
like 'k' in "kid"
d
like 'd' in "dog"
f
like 'ph' in "phone"
g
like 'g' in "go"
h
like 'h' in "help"
j
like 'dg' in "edge"
k
like 'c' in "cat"
l
like 'l' in "love"
m
like 'm' in "mother"
n
like 'n' in "nice"
p
like 'p' in "pig"
q
like 'q' in "quest" (with "u", almost always)
r
like 'r' in "row"
s
like 'ss' in "hiss"
t
like 't' in "top"
v
like 'v' in "victory"
w
like 'w' in "weight"
x
like 'cks' in "kicks", 'h' in "help"
y
like 'y' in "yes", like 'ie' in "pie"
z
like 'z' in "haze"

Common digraphs[edit]

ay
like 'ai' in "chai"
aw
like 'ow' in "cow"
ey
like 'ay' in "say"
iw
like 'iw' in "eew"
ow
like 'ow' in "row"
oy
like 'oy' in "boy"

Phrase list[edit]

Basics[edit]

Common signs


OPEN
bukas (boo-KAHSS)
CLOSED
sarado (sah-RAH-daw)
ENTRANCE
sululodan (soo-loo-LAW-dahn)
EXIT
guluwaan (goo-loo-WAH-ahn)
PUSH
tulod (too-LAWD)
PULL
butong (BOO-tawng)
TOILET
palamus-onan (pah-lah-mooss-AW-nahn)
MEN
lalaki (lah-LAH-kee)
WOMEN
babaye (bah-BAH-yeh)
FORBIDDEN
ginadumili (gih-nah-doo-mee-LEE)
Hello.
Hello. (Same as in English)
Hello. (informal)
Hi. (Same as in English)
How are you?
Kumusta ka na? (koo-MOOSS-tah KAH nah?)
Fine, thank you.
Maayo man ako. Salamat. (mah-AH-yaw man ah-KAW sah-LAH-maht)
What is your name?
Ano ang pangalan mo? (ah-NAW ahng pah-NGAH-lahn maw?)
My name is ______ .
Ang pangalan ko ay si ______ . (ahng pah-NGAH-lahn kaw igh see ______.)
Nice to meet you.
Nalipay ako makilala ka. (nah-LEE-pigh ah-KAW mah-kee-LAH-lah kah)
Please.
Palihog. (pah-LEE-hawg)
Thank you.
Salamat. (sah-LAH-maht)
You're welcome.
Wala sang anuman. (wah-LAH sahng ah-naw-MAHN)
Yes.
Huo. (HOO-aw)
No.
Indi. (ihn-DEE)
Excuse me. (getting attention)
Palihog sang madali lang. (pah-LEE-hawg sahng mah-DAH-lee lahng)
I'm sorry.
Pasensyaha lang ako. (pah-SEHN-shah-hah lang akoh)
Goodbye
Asta sa liwat. (ahss-TAH sah lee-WAHT)
Goodbye (informal)
Bai Bai. (Bye Bye)
I can't speak Illongo well.
Indi ako makahambal sang Illongo sang maayu. (ihn-DEE ah-KAW mah-kah-hahm-BAHLL sahng ih-LAWNG-gaw sahng mah-AH-yoo)
Do you speak English?
Makahambal ka sang Ingles? (MakaHAMbal ka sang INGgles?)
Is there someone here who speaks English?
May ari diri makahambal sa Ingles (migh ah-REE dee-REE mah-kah-hahm-BAHLL sah eeng-LEHSS?)
Help!
Bulig! (BOO-lihg!)
Look out!
Lantaw-a sang maayo! (lahn-TOW-ah sahng mah-AH-yaw!)
Good morning.
Maayo nga aga. (mah-AH-yaw ngah AH-gah)
Good evening.
Maayo nga hapon. (mah-AH-yaw ngah HAH-pawn)
Good evening.
Maayo nga gab-i. (mah-AH-yaw ngah gahb-EE)
Good night (to sleep)
Tulog na 'ta. (TOO-lawg nah tah)
I don't understand.
Indi ko maintindihan. (ihn-DEE kaw mah-ihn-tihn-dee-HAHN)
Where is the toilet?
Diin ang kasilyas? (dih-EEN ahng kah-SIHLL-yas?)

Problems[edit]

Leave me alone.
Pabayaa ako. (pah-bah-YAH-ah ah-KAW)
Don't touch me!
Indi ko pagtanduga! (InDEE ko pagTANDUG-gah)
Police!
Pulis! (poo-LEESS!)
I'll call the police.
Tawgun ko ang pulis. (tow-GAWN kaw ahng poo-LEESS)
Stop! Thief!
Tama na! Kawatan! (Tahmah nah! KaWAHtan!)
I need your help.
Kailangan ko sang bulig mo. (Kay-LAH-ngan ko sang BuLIG)
I'm lost.
Nadula ako. (Nah-DU-lah ako.)
I lost my bag.
Nadula ko ang bag ko. (Nah-DU-lah ko ang bag ko)
I lost my wallet.
Nadula ko ang wallet ko. (Nah-DU-lah ko ang wallet ko)
I'm sick.
May-sakit ako. (migh sah-KIHT ah-KAW.)
I've been injured.
Nasugatan ako. (nah-soo-GAH-tahn ah-KAW.)
I need a doctor.
Kailangan ko sang duktor. (Kay-LAH-ngan ko sang DUK-tor)
Can I borrow your phone?
Pwede hulamon ang telepono mo? (PuweDEH huLAHmon ang telePONO mo?)

Numbers[edit]

1
isa (ee-SAH)
2
duha (doo-HAH)
3
tatlo (taht-LAW)
4
apat (ah-PAHT)
5
lima (lee-MAH)
6
anum (ah-NAWM)
7
pito (pee-TAW)
8
walo (wah-LAW)
9
siyam (shahm)
10
pulo (POO-law)
11
napulo kag isa (nah-POO-loog ee-SAH)
12
napulo kag duha (nah-POO-loog doo-HAH)
13
napulo kag tatlo (nah-POO-loog taht-LAW)
14
napulo kag apat (nah-POO-loog ah-PAHT)
15
napulo kag lima (nah-POO-loog lee-MAH)
16
napulo kag anom (nah-POO-loog ah-NAWM)
17
napulo kag pito (nah-POO-loog pee-TAW)
18
napulo kag walo (nah-POO-loog wah-LAW)
19
napulo kag siyam (nah-POO-loog shahm)
20
duha ka napulo (doo-HAH kah nah-POO-law)
21
duha ka napulo'g isa (doo-HAH kah nah-POO-lawg ee-SAH)
22
duha ka napulo'g duha (doo-HAH kah nah-POO-lawg doo-HAH)
23
duha ka napulo'g tatlo (doo-HAH kah nah-POO-lawg taht-LAW)
30
tatlo ka napulo (taht-LAW kah nah-POO-law)
40
apat ka napulo (ah-PAHT kah nah-POO-law)
50
lima ka napulo (lee-MAH kah nah-POO-law)
60
anom ka napulo (ah-NAW kah nah-POO-law )
70
pito ka napulo (pee-TAW kah nah-POO-law)
80
walo ka pulo (wah-LAW kah POO-law)
90
siyam ka pulo (shahm kah POO-law)
100
isa ka gatos (ee-SAH kah gah-TAWSS)
200
duha ka gatos (doo-HAH kah gah-TAWSS)
300
tatlo ka gatos (taht-LAW kah gah-TAWSS)
1,000
isa ka libo (ee-SAH kah LEE-baw)
2,000
duha ka libo (doo-HAH kah LEE-baw)
10,000
laksa (lahck-SAH)
1,000,000
milyon (mihll-YAWN)
1,000,000,000
bilyon (bihll-YAWN)
1,000,000,000,000
trilyon (trihll-YAWN)
number _____ (train, bus, etc.)
numero sang tren, bus (NOO-meh-raw sahng trehn, booss)
half
katungâ (kah-too-NGAH' )
less
diotay (JOO-tigh )
more
madamo (mah-DAH-maw' )

Time[edit]

now
subong (soo-BAWNG)
later
karun (kah-RAWN)
before
sang-una (sahng-OO-nah)
morning
aga (AH-gah)
afternoon
hapon (HAH-pawn)
evening
gab-i (gahb-EE)
night
gab-i (gahb-EE)

Clock time[edit]

one o'clock AM
a la una sang kaagahun (ah lah OO-nah sahng kah-ah-GAH-hoon)
two o'clock AM
a las dos sang kaagahun (ah lahss dawss sahng kah-ah-GAH-hoon)
noon
udto (ood-TAW)
one o'clock PM
a la una sang hapon (ah lah OO-nah sahng HAH-pawn)
two o'clock PM
a las dos sang hapon (ah lahss dawss sahng HAH-pawn)
midnight
tungang gab-i (too-NGAHNG gahb-EE)

Durations[edit]

___ second(s)
___ na ka sekundo (___ nah kah seh-KOON-daw)
___ minute(s)
___ na ka minuto (___ nah kah meh-NOO-taw)
___ hour(s)
___ na ka oras (___ nah kah AW-rahss)
___ day(s)
___ na ka adlaw (___ nah kah ahd-LOW)
___ week(s)
___ na ka semana (___ nah kah seh-MAH-nah)
___ month(s)
___ na ka bulan (___ nah kah BOO-lahn)
___ year(s)
___ na ka tuig (___ nah kah too-EEG)

Days[edit]

today
subong nga adlaw (soo-BAWNG ngah ahd-LOW)
yesterday
kagapon (kah-GAH-pawn)
tomorrow
buwas (boo-WAHSS)
this week
subong nga semana (soo-BAWNG ngah seh-MAH-nah)
last week
sadto nga semana (sahd-TAW ngah seh-MAH-nah)
next week
sunod nga semana (soo-NAWD ngah seh-MAH-nah)


Monday
Lunes (LOO-nehss)
Tuesday
Martes (mahr-TEHSS)
Wednesday
Miyerkoles (MYEHR-koo-lehss)
Thursday
Huwebes (hoo-WEH-behss)
Friday
Biyernes (BYEHR-nehss)
Saturday
Sabado (SAH-bah-daw)
Sunday
Domingo (doo-MEENG-gaw)

Months[edit]

January
Enero (eh-NEH-raw)
February
Pebrero (pehb-REH-raw)
March
Marso (mahr-SAW)
April
Abril (ahb-REELL)
May
Mayo (MAH-yaw)
June
Hunyo (HOON-yaw)
July
Hulyo (HOOLL-yaw)
August
Agosto (ah-GAWSS-taw)
September
Septyembre (seep-TYEHM-breh)
October
Oktobre (awck-TOO-breh)
November
Nobiyembre (nawb-YEHM-breh)
December
Disyembre (deess-YEHM-breh)

Writing time and date[edit]

Dates can be written as follows:

  • English format: September 11, 2021 would be Septiembre 11, 2021
  • Spanish format: September 11, 2021 would be ika-11 sang Septiembre, 2021

Times are written as in English (as in 2:23AM) but spoken in Spanish (as in a las says baynte tres sang kaagahun).

Transportation[edit]

Bus and train[edit]

How much is a ticket to _____?
Tagpila ang ticket pakadto sa ____? (tahg-PEE-lah ahng TEE-keht pah-kahd-TAW sah ____?)
One ticket to _____, please.
Isa ka ticket pakadto sa ____, palihog. (ee-SAH kah TEE-keht pah-kahd-TAW sah ____, pah-LEE-hawg)
Where does this train/bus go?
Diin pakadto ining tren/bus? (dee-EEN pah-kahd-TAW ee-NEENG trehn/booss?)
Where is the train/bus to _____?
Diin ang tren/bus nga pakadto sa ____? (dee-EEN ahng trehn/booss ngah pah-KAHD-taw sah ____?)
Does this train/bus stop in _____?
Mapundo bala ining tren/bus sa ____? (MAH-poon-daw bah-LAH ee-NEENG trehn/booss sah ____?)
When does the train/bus for _____ leave?
San-o malarga ining tren/bus pakadto sa ____? (sahn-AW MAH-lahr-gah ee-NEENG trehn/booss pah-kahd-TAW sah ____?)
When will this train/bus arrive in _____?
San-o maabot ining tren/bus? (sahn-AW MAH-ah-bawt ee-NEENG trehn/booss?)

Taxi[edit]

Taxi!
Taksi! (Tak-SEE)
Take me to ____, please.
Palihog, pakadto-a ako sa ____. (Pa-LEE-hog, pa-KAD-too-AH ako sa ___.)
How much does it cost to get to ____?
Pila ang bayad pakadto sa ____? (Pee-la ang Bah-YAD pa-KAD-too sa ____?)
Please, take me there.
Palihog, pakadto-a ako didto. (Pa-LEE-hog, pa-KAD-too-AH ako DIDtoh)

Money[edit]

Do you accept American/Australian/Canadian dollars?
Ga-baton kamo sang Amerikanong/Australyanong/Kanadiyanong dolyar? (Ga-BAHtoon kah-mu sang A-mee-ree-KAH-NONG/Os-tral-YAH-nong/Kah-nah-di-yanong dool-yar?)
Do you accept credit cards?
Ga-baton kamo sang Credit card? (Ga-BAHtoon kah-mu- sang Credit Card?)
Can you change money for me?
Pwede ka mag pa-baylo sang kwarto para sa akon? (Pu-WE-deh mag ka Pa-BAI-loh sang ku-WAAR-ta Pah-ra sa Ah-kon?
What is the exchange rate?
Pila ang pag-pabaylo subong? (pee-LAH ahng pahg-pah-BIGH-law soo-BAWNG?)
Where is an automatic teller machine? (ATM)
Diin ang ATM? (dee-EEN ahng ay-TEE-ehm?)

Eating[edit]

A table for one person/two people, please.
Isa ka lamesa para sa isa/duha ka tawo, palihog. (ee-SAH kah lah-MEH-sah PAH-rah sah ee-SAH/doo-HAH kah TAW-waw, pah-LEE-hawg)
Can I look at the menu, please?
Mahimò matan-aw ang menu, palihog? (mah-HEE-maw' mah-TAHN-ow ahng mehn-YOO, pah-LEE-hawg)
Can I look in the kitchen?
Mahimo bala nakon lantawon ang kusina? (mah-HEE-maw' bah-LAH NAH-kawn ahng koo-SEE-nah?)
I'm a vegetarian.
Vegetarian ako. (beh-jeh-TAHR-yahn ah-KAW)
I don't eat pork.
Waay ako nagakaon sing karne sang baboy. (wah-IGH ah-KAW nah-gah-KAH-awn sihng kahr-NEH sahng BAH-bawy)
I don't eat beef.
Waay ako nagakaon sing karne sang baka. (wah-IGH ah-KAW nah-gah-KAH-awn sihng kahr-NEH sahng BAH-kah)
breakfast.
pamahaw (pah-MAH-how)
lunch.
panyaga (pah-NYAH-gah)
Snack time (Tea).
Pamahaw (Pa-MAH-haw)
dinner.
panyapon (pah-NYAH-pawn)
chicken.
karne sang manok (kahr-NEH sahng mah-NAWCK)
beef.
karne sang baka (kahr-NEH sahng BAH-kah)
pork.
karne sang baboy (kahr-NEH sahng BAH-bawy)
fish.
isda (eess-DAH' )
eggs.
itlog (eet-LAWG)
vegetables.
utan (oo-TAHN)
fruit.
prutas (PROO-tahss)
bread.
tinapay (tee-NAH-pigh)
coffee.
kape (kah-PEH)
tea.
tsaa (chah-AH)
juice.
jus (JOOSS)
water.
tubig (TOO-bihg)
salt.
asin (ah-SEEN)
I'm finished.
Tapos na ako (tah-PAWSS nah ah-KAW)
It was delicious.
Kanamit. (kah-NAH-miht)

Bars[edit]

Do you serve alcohol?
May ara kamo serbisa? (migh AH-rah kah-MAW sehr-BEE-sah?)
A beer/two beers, please.
Isa/Duha ka beer, palihog. (ee-SAH/doo-HAH kah beer, pah-LEE-hawg)
whiskey
wiski (WEESS-kee)
vodka
bodka (BAWD-kah)
rum
ram (RAHM)
water
tubig (TOO-bihg)
One more, please.
Isa pa, palihog. (ee-SAH pah, pah-LEE-hawg)
What time do you close?
Ano nga oras kamo nagsasarado? (ah-NAW ngah AW-rahss kah-MAW nahg-sah-sah-RAH-daw?)

Shopping[edit]

Do you have this in my size?
May-ara kamo sang akon nga size? (migh-AH-rah kah-MAW sahng AH-kawn ngah sighz?)
How much is this?
Pila ini? (pee-LAH ee-NEE?)
That's too expensive.
Tam-an na ka ma-hal. (tahm-AHN nah kah mah-HAHLL)
expensive.
mahal. (mah-HAHLL)
cheap.
barato. (bah-RAH-taw)
I can't afford it.
Indi ko maka-bakal sang ina. (ihn-DEE kaw mah-kah-bah-KAHLL sahng ee-NAH)
I don't want it.
Indi ko na gusto. (ihn-DEE kaw nah gooss-TAW)
You're cheating me.
Gina-into mo ako. (gee-nah-ihn-TAW maw ah-KAW)
OK, I'll take it.
Sige, kuwahon ko. (SEE-geh, koo-wah-HAWN kaw)
Do you ship overseas?
Nagpapadala kamo sa luwas sang pungsod? (nahg-pah-pah-dah-LAH kah-MAW sah loo-WAHSS sahng poong-SAWD?)
I need ...
Kailangan ko sang ... (kigh-LAH-ngahn kaw sahng ...)
...toothpaste.
...toothpaste (tooth-PAYST)
...a toothbrush.
...toothbrush (TOOTH-brahssh)
...tampons.
...tampons (TAHM-pawnss)
...soap.
...sabon (sah-BAWN)
...shampoo.
...shampoo (shahm-POO)
...pain reliever. (e.g., aspirin or ibuprofen)
...bulong sa sakit (boo-LAWNG sah sah-KEET)
...cold medicine.
...bulong sa ubo (boo-LAWNG sah oo-BAW)
...stomach medicine.
...bulong sa sakit sang tiyan (boo-LAWNG sah sah-KEET sahng chahn)
...a razor.
...pang-ahit (pahng-AH-hiht)
...an umbrella.
...payong (PAH-yawng)
...sunblock lotion.
...sunblock lotion (SAHN-blahck LOH-shuhn)
...a postcard.
...postcard ( POHST-kahrd)
...postage stamps.
...postage stamps (PAWS-tihj stahmpss)
...batteries.
...batirya (bah-TIHR-yah)
...writing paper.
...papel (pah-PEHLL)
...a pen.
...ballpen (BAWLL-pehn)
...English-language books.
...libro nga sa Ingles nga lengwahe. (lihb-RAW ngah sah eeng-LEHSS ngah lehng-GWAH-heh)
...English-language magazines.
...magasin nga sa Ingles nga lengwahe. (MAH-gah-sihn ngah sah eeng-LEHSS ngah lehng-GWAH-heh)
...an English-language newspaper.
...diaryo nga nasa Ingles nga lengwahe. (JAHR-yaw ngah sah eeng-LEHSS ngah lehng-GWAH-heh)
...an English-Hiligaynon dictionary.
...diksionaryo nga sa Ingles-Hiligaynon nga lengwahe. (dihck-shoo-NAHR-yaw ngah NAH-sah eeng-LEHSS-hee-lee-gigh-NAWan ngah lehng-GWAH-heh)

Driving[edit]

I want to rent a car.
Luyag nakon mag-arkila sing awto. (loo-YAHG NAH-kawn MAHG-ahr-kih-lah sihng OW-taw)
Can I get insurance?
Mahimo ako makakuha sing insurance? (mah-HEE-maw' ah-KAW mah-kah-KOO-hah sihng ihn-SHOO-rahnss?)
gas (petrol) station
gasolinahan (gah-saw-lee-nah-HAHN)
petrol
gasolina (gah-saw-LEE-nah)
diesel
krudo (KROO-daw)

Authority[edit]

I haven't done anything wrong.
Waay ko ya sala. (wah-IGH kaw yah SAH-lah)
It was a misunderstanding.
Indi paghinangpanay yadto. (EEN-dee' pahg-hee-NAHNG-pah-NIGH yahd-TAW)
Where are you taking me?
Diín nimo ako pagadal-on? (dee-EEN NEE-maw ah-KAW pah-gah-DAHLL-awn?)
Am I under arrest?
Ginadakop bala ninyo ako? (gee-nah-dah-KAWP bah-LAH nihn-YAW ah-KAW?)
I am an American/Australian/British/Canadian citizen.
Isa ako ka pumuluyo nga Amerikanhon/Australianhon/Britanianon/Canadianon. (ee-SAH ah-KAW kah poo-moo-LOO-yaw ngah ah-MEH-ree-kahn-hawn/owss-TRAYLL-yahn-hawn/bree-TAHN-yah-nawn/KAH-nah-dah-yah-nawn)
I want to talk to the American/Australian/British/Canadian embassy/consulate.
Gusto ko mag-estorya sa embahada sang Amerika/Australia/Britania/Canada.(gooss-TAW kaw mahg-ehss-TAWR-yah sah ehm-bah-HAH-dah sahng ah-MEH-ree-kah/owss-TRAHLL-yah/bree-TAHN-yah/KAH-nah-dah)
I want to talk to my lawyer.
Luyag nakon sugilanonon ang akon nga abogado. (loo-YAHG NAH-kawn soo-gee-lah-NAW-nawn ahng AH-kawn ngah ah-boo-GAH-daw)
Can I just pay a fine now?
Pwede na bala ako magbayad sibh multa subong? (PWEH-deh nah bah-LAH' ah-KAW mahg-BAH-yahd sihng mooll-TAH soo-BAWNG?)
This Hiligaynon phrasebook has guide status. It covers all the major topics for traveling without resorting to English. Please contribute and help us make it a star!