Download GPX file for this article

Hawaiian phrasebook

From Wikivoyage
Jump to navigation Jump to search

Hawaiian (ʻŌlelo Hawaiʻi), along with English, is an official language of the State of Hawaii.

Pronunciation guide[edit]

The Hawaiian alphabet has just 12 letters - consonants are H, K, L, M, N, P, and W, and vowels are A, E, I, O, and U.

In addition, there are two symbols that are commonly used. A glottal stop (`, called an "`okina") indicates a short pause. You will find these at the beginnings of words or in between vowels. When you see a glottal stop, don't let the syllables run into each other; instead, pause for a very brief moment and continue with the word. A macron (straight line over vowel, called a "kahakō") indicates a stressed vowel. When you see a macron, draw out the vowel for a little longer than you would a normal vowel.

Vowels[edit]

a is pronounced "ah" - like the "a" in "father".

e is pronounced "eh" - like the "e" in "hello".

i is pronounced "ee" - like the name of the English letter "e".

o is pronounced "oh" - just like the English "o".

u is pronounced "oo" - like the "oo" in "food".

Consonants[edit]

All consonants in Hawaiian are pronounced like their English counterparts, with the exception of w, which is pronounced both like the English "w" and like the English "v", changing the "wuh" sound to a "vuh" sound.

Common diphthongs[edit]

Diphthongs in Hawaiian can be tricky. You must make sure that there is not a glottal stop between the vowels - if there is, you do not blend the vowels, but instead insert a pause between them. If there is no glottal stop, however, just blend the vowels together in most cases.

aa, ee, ii, oo, and uu are not pronounced differently than their single forms. "aa" is pronounced the same as "a".

ae is pronounced like the English "I".

ai is pronounced by saying "Eye-ee".

ao is pronounced "Ah-oh".

au is pronounced like the English "ow" - like what you say when you're hurt.

ea is pronounced "Ey-ah".

ei is pronounced "Ey-ee".

eo is pronounced "Ey-oh".

ia is pronounced "Ee-ah", but you can get away with saying "Ya".

ie is pronounced "Ee-ey", but you can get away with saying "Yay".

io is pronounced "Ee-oh", but you can get away with saying "Yo".

oa is pronounced "Oh-ah".

oe is pronounced "Oh-ey".

oi is pronounced "Oh-ee".

ou is pronounced "Oh-oo".

ua is pronounced "Oo-ah".

ue is pronounced "Oo-ey", but you can also say the word "way" and you'll be pretty close.

ui is pronounced "Oo-ee".

uo is pronounced "Oo-oh", but you can also say the word "whoa" and you'll be pretty close.

Phrase list[edit]

Basics[edit]

Common signs


MEN 
Kāne
WOMEN 
Wahine
Hello. 
Aloha. (ah-LO-ha)
Hello. (informal
Aloha. (ah-LO-ha)
How are you? 
Pehea `oe? (pey-HEY-ah OH-ey)
Fine, thank you. 
Maika`i, mahalo. (my-KAI-ee, ma-HA-lo)
What is your name? 
`O wai kou inoa? (oh vy KO EE-no-ah)
My name is ______. 
`O _____ ko'u inoa.(oh _____ KO-oo EE-no-ah)
Nice to meet you. 
Ua maika'i ko kaua hui 'ana (OO-ah my-KAI-ee ko COW-ah HOO-ee AH-na)
Please. 
`olu`olu. (OH-loo-OH-loo)
Thank you. 
Mahalo. (ma-HA-lo)
You're welcome. 
He me iki ia/Me pu oe. (HAY may EE-kee EE-ah/MAY poo OH-ey)
Yes. 
`Ae . (eye)
No. 
`A`ole . (AH-oh-lay)
Excuse me. (getting attention
E ia nei. (EY EE-ah NAY-ee)
Excuse me. (begging pardon
Noi kou kala. (NO-ee KO-oo KA-la)
I'm sorry. 
E kala mai ia`u. (ey KA-la my YA-oo)
Goodbye. 
A hui hou. (AH HOO-ee HO-oo)
Goodbye. (informal
Aloha. (ah-LO-ha)
I can't speak name of language [well]. 
`A`ole au `olelo [maika'i]. (AH-oh-lay ow OH-leh-lo [my-KAI-ee])
Do you speak Hawai'ian? 
`Olelo Hawai`i `oe? (OH-leh-lo ha-VY-ee OH-ey)
Is there someone here who speaks English? 
`Olelo Pelekania kekahi? (OH-leh-lo peh-leh-ka-NEE-ah kay-KA-hee)
Help! 
Kōkua! (KO-koo-ah)
Look out! 
E akahele! (EY ah-ka-HAY-lay)
Good morning. 
Aloha kakahiaka. (ah-LO-ha ka-ka-hee-AH-ka)
Good evening. 
Aloha ahiahi. (ah-LO-ha AH-hi-AH-hi)
Good night. 
Aloha pō. (ah-LO-ha PO)
Good night. (to sleep
Pō maika`i. (PO my-KAI-ee)
I don't understand. 
`A`ole maopopo. (AH-oh-lay MA-oh-po-po)
Where is the toilet? 
Ma hea ka lua? (ma HAY-ah ka LOO-ah)

Problems[edit]

Leave me alone. 
Ha`alele ko`u ho`okahi. (HA-ah-lay-lay KO-oo ho-oh-KA-hee)
Don't touch me! 
`A`ole pā ko`u! (ah-OH-lay PA KO-oo)
I'll call the police. 
E hea māka`i ana au! (EY HAY-ah MA-ka-ee ah-na ow)
Police! 
Māka`i! (MA-ka-ee)
Stop! Thief! 
Ho`opau! `Aihue! (HO-oh-pow! AY-hoo-ey)
I need help. 
Kōkua pono au. (KO-koo-ah PO-no ow)
It's an emergency. 
Ulia pōpilikia. (oo-LEE-ah PO-pee-lee-kee-ah)
I'm lost. 
O lilo au. (oh LEE-lo ow)
I lost my bag. 
`Eke ko`u lilo au. (EY-kay KO-oo LEE-lo ow)
I lost my wallet. 
`Eke kālā ko`u lilo au. (EY-kay KA-LA KO-oo LEE-lo ow)
I'm sick. 
O ma`i au. (oh MA-ee ow)
I'm injured. 
O `ālina au. (oh AH-lee-na ow)
I need a doctor. 
Kauka pono au. (KOW-ka PO-no ow)
Can I use your phone? 
Kou kelepona ho`ohana au? (KOU kay-lay-PO-na HO-oh-HA-na ow)

Numbers[edit]

`Ole (OH-lay)
`Ekahi (ey-KA-hee)
`Elua (ey-LOO-ah)
`Ekolu (ey-KOH-loo)
`Ehā (ey-HAH)
`Elima (ey-LEE-ma)
`Eono (ey-OH-no)
`Ehiku (ey-HEE-koo)
`Ewalu (ey-VAH-loo)
`Eiwa (ey-EE-vah)
10 
`Umi (OO-mee)
11 
`Umi kūmākahi (OO-mee KOO-ma-KA-hee)
12 
`Umi kūmālua (OO-mee KOO-ma-LOO-ah)
13 
`Umi kūmākolu (OO-mee KOO-ma-KOH-loo)
14 
`Umi kūmāhā (OO-mee KOO-ma-HAH)
15 
`Umi kūmālima (OO-mee KOO-ma-LEE-ma)
16 
`Umi kūmāono (OO-mee KOO-ma-OH-no)
17 
`Umi kūmāhiku (OO-mee KOO-ma-HEE-koo)
18 
`Umi kūmāwalu (OO-mee KOO-ma-VAH-loo)
19 
`Umi kūmāiwa (OO-mee KOO-ma-EE-vah)
20 
Iwakālua (ee-vah-KA-loo-ah)
21 
Iwakālua kūmākahi (ee-vah-KA-loo-ah KOO-ma-KA-hee)
22 
Iwakālua kūmālua (ee-vah-KA-loo-ah KOO-ma-LOO-ah)
23 
Iwakālua kūmākolu (ee-vah-KA-loo-ah KOO-ma-KOH-loo)
24 
Iwakālua kūmāhā (ee-vah-KA-loo-ah KOO-ma-HA)
25 
Iwakālua kūmālima (ee-vah-KA-loo-ah KOO-ma-LEE-ma)
30 
Kanakolu (ka-na-KOH-loo)
40 
Kanahā (ka-na-HA)
50 
Kanalima (ka-na-LEE-ma)
60 
Kanaono (ka-na-OH-no)
70 
Kanahiku (ka-na-HEE-koo)
80 
Kanawalu (ka-na-VAH-loo)
90 
Kanaiwa (ka-na-EE-vah)
100 
Hanele (ha-NAY-lay)
200 
`Elua haneli (ey-LOO-ah ha-NAY-lee)
300 
`Ekolu haneli (ey-KOH-loo ha-NAY-lee)
500 
`Elima haneli (ey-LEE-ma ha-NAY-lee)
1000 
Kaukani (kow-KAH-nee)
2000 
`Elua kaukani (ey-LOO-ah kow-KAH-nee)
1,000,000 
Miliona (mee-lee-OH-na)
1,000,000,000 
Piliona (pee-lee-OH-na)
Half 
Hapalua (ha-pa-LOO-ah)
Less 
Hapa iki (ha-pa EE-kee)
More 
Hou (HO-oo)

Time[edit]

now 
i kēia manawa (ee KAY-ee-ah ma-na-VAH)
later 
mahope aku (ma-HO-pay AH-koo)
before 
mua (MOO-ah)
morning 
kakahiaka (ka-ka-hee-AH-ka)
afternoon 
`auinalā (ow-EE-na-LA)
night 
pō (PO)

Clock time[edit]

one o'clock AM 
hola `ekahi AM (HO-la ey-KA-hee AH-moo)
two o'clock AM 
hola `elua AM (HO-la ey-LOO-ah AH-moo)
ten o'clock AM 
hola 'umi AM (HO-la OO-mee AH-moo)
noon 
awakea (ah-vah-KAY-ah)
one o'clock PM 
hola 'ekahi PM (HO-la ey-KA-hee PEE-moo)
two o'clock PM 
hola 'elua PM (HO-la ey-LOO-ah PEE-moo)
ten o'clock PM 
hola 'umi PM (HO-la OO-mee PEE-moo)
midnight 
aumoe (OW-mo-ey)

Duration[edit]

____ minute(s) 
____ minuke (mee-NOO-kay)
____ hour(s) 
____ hola (HO-la)
____ day(s) 
____ lā (LA)
____ week(s) 
____ pule (POO-lay)
____ month(s) 
____ mahina (ma-HEE-na)
____ year(s) 
____ makahiki (ma-ka-HEE-kee)

Days[edit]

today 
i kēia lā (ee KAY-ee-ah LA)
yesterday 
nehinei (nay-HEE-nay-ee)
tomorrow 
`apōpō (ah-PO-po)
this week 
kēia pule (KAY-ee-ah POO-lay)
last week 
mua pule (MOO-ah POO-lay)
next week 
a`e pule (AH-ey POO-lay)
Monday 
Po`akahi (po-ah-KA-hee)
Tuesday 
Po`alua (po-ah-LOO-ah)
Wednesday 
Po`akolu (po-ah-KOH-loo)
Thursday 
Po`ahā (po-ah-HA)
Friday 
Po'alima (po-ah-LEE-ma)
Saturday 
Po'aono (po-ah-OH-no)
Sunday 
Lāpule (LA-poo-lay)

Note: Days of the week begin on Monday.

Months[edit]

January 
Ianuali (ee-AH-noo-ah-lee)
February 
Pepeluali (pay-pay-loo-AH-lee)
March 
Malaki (ma-LA-kee)
April 
Apelila (ah-pay-LEE-la)
May 
Mei (may-EE)
June 
Iune (ee-OO-nay)
July 
Iulai (ee-OO-ly)
August 
`Aukake (ow-KA-kay)
September 
Kepakemapa (kay-pah-kay-MA-pa)
October 
`Okakopa (oh-ka-KOH-pa)
November 
Nowemapa (no-vay-MA-pa)
December 
Kekemapa (kay-kay-MA-pa)

Writing Dates[edit]

Dates are written like so: O ka lā (day) kēia o (month) o (year)

This translates in English to "On the (day) day of this (month) of (year)".

Example: To write "June 19, 2007", you would write O ka lā 19 kēia o Iune o 2007.

Colors[edit]

Red 
`Ula`ula (OO-la-OO-la)
Orange 
`Alani (ah-LA-nee)
Yellow 
Melemele (MAY-lay-MAY-lay)
Green 
`ō`ma`oma`o (OH-ma-oh-ma-oh)
Blue 
Polū (po-LOO)
Purple 
Poni (PO-nee)
Pink 
`Ākala (AH-ka-la)
Black 
`Ele`Ele (EH-lay-EH-lay)
White 
Ke`oke`o (KAY-oh-KAY-oh)
Grey 
`Āhinahina (AH-hee-na-hee-na)
Brown 
Maku`e/Palaunu (ma-KOO-ey/pa-LA-oo-noo)

Transportation[edit]

car 
ka`a (KA-ah)
bus 
ka`a `ōhua (KA-ah OH-hoo-ah)
train 
ka`aahi (ka-AH-hee)
airplane 
mokulele (MO-koo-lay-lay)
bicycle 
paikikala (PY-kee-ka-la)
motorcycle 
mokokaikala (mo-ko-KY-ka-la)

Bus and train[edit]

How much is a ticket to ________? 
Kumu kū`ai o kikiki i ________? (KOO-moo KOO-eye o kee-KEE-kee i ________?)
One ticket to ________, please. 
`Ekahi kikiki i ________, `olu`olu. (ey-KA-hee kee-KEE-kee ee ________, OH-loo-OH-loo)
Where does this train/bus go? 
`Auhea ka`a `ōhua/ka`aahi nō hele ai? (ow-HAY-ah KA-ah OH-hoo-ah/ka-AH-hee NO HAY-lay eye)

Directions[edit]

Where is ________? 
`Auhea ________? (ow-HAY-ah)
Show me on the map. 
Hō`ike ko`u i palapala`āina. (HO-ee-kay KO-oo ee pa-la-pa-la-EYE-na)
street 
alanui (ah-la-NOO-ee)
Turn left. 
Huli hema (HOO-lee HAY-ma)
Turn right. 
Huli `ākau (HOO-lee AH-kow)
straight ahead 
i mua pololei (ee MOO-ah po-lo-LAY)
North 
Akau (ah-KOW)
South 
Hema (HAY-ma)
West 
Komohana (KO-mo-HA-na)
East 
Hikina (hee-KEE-na)
uphill 
i luna (ee LOO-na)
downhill 
i lalo (ee LA-lo)
intersection 
huina (hoo-EE-na)

Taxi[edit]

Taxi! 
Ka`a `ōhua! (KA-ah OH-hoo-ah)
Take me to _________ please. 
Lawe a`u i _________ `olu`olu. (LA-vay ah-oo ee _________ OH-loo-OH-loo)
How much does it cost to go _________? 
Kumu kū`ai i hele i _________? (KOO-moo KOO-eye ee HAY-lay ee _________?)
Leave me there, please. 
Ho`i a`u laila, `olu`olu. (HO-ee AH-oo LY-la, OH-loo-OH-loo)

Lodging[edit]

Are there any rooms available? 
Kekahi lumi hāmama? (kay-KA-hee LOO-mee HA-ma-ma)
How much is the room? 
Kumu kū`ai o lumi? (KOO-moo KOO-eye oh LOO-mee)
Does the room come with... 
Lumi aia maloko... (LOO-mee EYE-ah MA-lo-ko)
... bedsheets? 
hāli`i moe? (HA-lee-ee MO-ey)
... a bathroom? 
he lua? (he LOO-ah)
... a telephone? 
he kelepona? (he kay-lay-PO-na)
... a TV? 
he kelewikiona? (he KAY-lay-vee-kee-OH-na)
I will stay for ____ nights. 
Au noho no ____ pō. (AH-oo NO-ho no ____ PO)
Wake me at ________. 
Ho`āla a`u ________. (ho-AH-la AH-oo ________)
I am checking out. 
Au kaha waho. (ow KA-ha VA-ho)

Money[edit]

Do you accept American/Canadian/Australian money? 
`Āpono `Amelika/Kanaka/`Aukekulelia kālā? (AH-po-no ah-may-LEE-ka/ka-NA-ka/ow-kay-koo-lay-LEE-lee-a KA-la)
Do you accept British pounds? 
`Āpono Pelekane paona? (AH-po-no pay-lay-KA-nay pa-OH-na)
Do you accept Euros? 
`Āpono `Eulopa kālā? (AH-po-no EH-oo-LO-pa KA-la)
Do you accept credit cards? 
`Āpono hō`ai`ē kāleka? (AH-po-no HO-eye-EY KA-lay-ka)
Can you change money? 
`Oe loli kālā? (OH-ey LO-lee KA-la)
Where is an ATM (Automated Teller Machine)? 
`Auhea mīkini panakō? (ow-HAY-ah MEE-kee-nee pa-na-KOH)

Eating[edit]

Table, please. 
Pākaukau, `olu`olu. (PA-kow-kow, OH-loo-OH-loo)
Menu, please. 
Papa kuhikuhi mea `ai, `olu`olu. (PA-pa KOO-hee-KOO-hee MAY-ah EYE, OH-loo-OH-loo)
I'm vegetarian. 
O mea ulu `ai wale nō au. (oh MAY-ah OO-loo eye VA-lay NO ow)
breakfast 
`aina kakahiaka. (EYE-na ka-ka-hee-AH-ka)
lunch 
`aina awakea. (EYE-na ah-vah-KAY-ah)
dinner 
`aina ahiahi (EYE-na AH-hee-AH-hee)
chicken 
moa (MO-ah)
beef 
pipi (PEE-pee)
fish 
i`a (EE-ah)
ham 
pua`a hame (poo-AH-ah HA-may)
sausage 
na`aukake (NA-ow-KA-kay)
cheese 
waiūpa`a (vy-OO-pa-ah)
eggs 
hua (HOO-ah)
salad 
lau `ai (LA-oo eye)
vegetables 
mea ulu (MAY-ah OO-loo)
fruit 
he mea ulu i mea ai (hay MAY-ah OO-loo ee MAY-ah eye)
bread 
palaoa (pa-la-OH-ah)
toast 
palaoa ho`opāpa`a (pa-la-OH-ah HO-oh-PA-pa-ah)
noodles 
nulu (NOO-loo)
rice 
laiki (LY-kee)
beans 
pāpapa (PA-pa-pa)
coffee 
kope (KO-pay)
tea 
kī (KEE)
water 
wai (VY)
juice 
ka wai mai ka mea ulu mai (ka VY MY ka MAY-ah OO-loo MY)
beer 
pia (PEE-ah)
wine 
waina (VY-nah)
salt 
pa`akai (pa-ah-KY)
black pepper 
pepa (PAY-pah)
butter 
waiūpaka (vy-OO-pa-ka)
Waiter! 
Kuene! (koo-AY-nay)
Check, please. 
Pila kīko`o, `olu`olu. (PEE-la KEE-ko-oh, OH-loo-OH-loo)

Bars[edit]

Shopping[edit]

Driving[edit]

Authority[edit]

This Hawaiian phrasebook is an outline and needs more content. It has a template, but there is not enough information present. Please plunge forward and help it grow!