Download GPX file for this article

Phrasebooks > Hawaiian phrasebook

Hawaiian phrasebook

From Wikivoyage
Jump to navigation Jump to search

Hawaiian (ʻŌlelo Hawaiʻi), along with English, is an official language of the State of Hawaii.

Pronunciation guide[edit]

The Hawaiian alphabet has just 13 letters: the vowels are A, E, I, O, and U, and the consonants are H, K, L, M, N, P, and W. The remaining letter (also a consonant) is ʻ which is called the ʻokina, and represents a glottal stop, a short pause like before each syllable of English "uh-oh". You will find these at the beginnings of words or in between vowels. When you see a glottal stop, don't let the syllables run into each other; instead, pause for a very brief moment and continue with the word.

In addition, a macron (straight line over vowel, called a kahakō) indicates a long vowel. When you see a macron, draw out the vowel for a little longer than you would a normal vowel.

The ʻokina and kahakō are sometimes omitted; this is very common on street signs. While this can make some words ambiguous, if you're not a professional linguist studying Hawaiian it's unlikely to cause any problems.

Vowels[edit]

a is pronounced "ah" - like the "a" in "father".

e is pronounced "eh" - like the "e" in "hello".

i is pronounced "ee" - like the name of the English letter "e".

o is pronounced "oh" - just like the English "o".

u is pronounced "oo" - like the "oo" in "food".

Consonants[edit]

All consonants in Hawaiian are pronounced like their English counterparts, with the exception of w, which is pronounced both like the English "w" and like the English "v", changing the "wuh" sound to a "vuh" sound.

Common diphthongs[edit]

Diphthongs in Hawaiian can be tricky. You must make sure that there is not a glottal stop between the vowels - if there is, you do not blend the vowels, but instead insert a pause between them. If there is no glottal stop, however, just blend the vowels together in most cases.

aa, ee, ii, oo, and uu are not pronounced differently than their single forms. "aa" is pronounced the same as "a".

ae is pronounced like the English "I".

ai is pronounced by saying "Eye-ee".

ao is pronounced "Ah-oh".

au is pronounced like the English "ow" - like what you say when you're hurt.

ea is pronounced "Ey-ah".

ei is pronounced "Ey-ee".

eo is pronounced "Ey-oh".

ia is pronounced "Ee-ah", but you can get away with saying "Ya".

ie is pronounced "Ee-ey", but you can get away with saying "Yay".

io is pronounced "Ee-oh", but you can get away with saying "Yo".

oa is pronounced "Oh-ah".

oe is pronounced "Oh-ey".

oi is pronounced "Oh-ee".

ou is pronounced "Oh-oo".

ua is pronounced "Oo-ah".

ue is pronounced "Oo-ey", but you can also say the word "way" and you'll be pretty close.

ui is pronounced "Oo-ee".

uo is pronounced "Oo-oh", but you can also say the word "whoa" and you'll be pretty close.

Phrase list[edit]

Basics[edit]

Common signs


MEN 
Kāne
WOMEN 
Wahine
Hello. 
Aloha. (ah-LO-ha)
Hello. (informal
Aloha. (ah-LO-ha)
How are you? 
Pehea ʻoe? (pey-HEY-ah OH-ey)
Fine, thank you. 
Maikaʻi, mahalo. (my-KAI-ee, ma-HA-lo)
What is your name? 
ʻO wai kou inoa? (oh vy KO EE-no-ah)
My name is ______. 
ʻO _____ ko'u inoa.(oh _____ KO-oo EE-no-ah)
Nice to meet you. 
Ua maika'i ko kaua hui 'ana (OO-ah my-KAI-ee ko COW-ah HOO-ee AH-na)
Please. 
ʻOluʻolu. (OH-loo-OH-loo)
Thank you. 
Mahalo. (ma-HA-lo)
You're welcome. 
He me iki ia/Me pu oe. (HAY may EE-kee EE-ah/MAY poo OH-ey)
Yes. 
ʻAe. (eye)
No. 
ʻAʻole. (AH-oh-lay)
Excuse me. (getting attention
E ia nei. (EY EE-ah NAY-ee)
Excuse me. (begging pardon
Noi kou kala. (NO-ee KO-oo KA-la)
I'm sorry. 
E kala mai iaʻu. (ey KA-la my YA-oo)
Goodbye. 
A hui hou. (AH HOO-ee HO-oo)
Goodbye. (informal
Aloha. (ah-LO-ha)
I can't speak Hawai'ian [well]. 
[]. ( [])
Do you speak Hawai'ian? 
ʻOlelo Hawaiʻi ʻoe? (OH-leh-lo ha-VY-ee OH-ey)
Is there someone here who speaks English? 
ʻOlelo Pelekania kekahi? (OH-leh-lo peh-leh-ka-NEE-ah kay-KA-hee)
Help! 
Kōkua! (KO-koo-ah)
Look out! 
E akahele! (EY ah-ka-HAY-lay)
Good morning. 
Aloha kakahiaka. (ah-LO-ha ka-ka-hee-AH-ka)
Good evening. 
Aloha ahiahi. (ah-LO-ha AH-hi-AH-hi)
Good night. 
Aloha pō. (ah-LO-ha PO)
Good night. (to sleep
Pō maikaʻi. (PO my-KAI-ee)
I don't understand. 
ʻAʻole maopopo. (AH-oh-lay MA-oh-po-po)
Where is the toilet? 
Ma hea ka lua? (ma HAY-ah ka LOO-ah)

Problems[edit]

Leave me alone. 
Haʻalele koʻu hoʻokahi. (HA-ah-lay-lay KO-oo ho-oh-KA-hee)
Don't touch me! 
ʻAʻole pā koʻu! (ah-OH-lay PA KO-oo)
I'll call the police. 
E hea mākaʻi ana au! (EY HAY-ah MA-ka-ee ah-na ow)
Police! 
Mākaʻi! (MA-ka-ee)
Stop! Thief! 
Hoʻopau! ʻAihue! (HO-oh-pow! AY-hoo-ey)
I need help. 
Kōkua pono au. (KO-koo-ah PO-no ow)
It's an emergency. 
Ulia pōpilikia. (oo-LEE-ah PO-pee-lee-kee-ah)
I'm lost. 
O lilo au. (oh LEE-lo ow)
I lost my bag. 
ʻEke koʻu lilo au. (EY-kay KO-oo LEE-lo ow)
I lost my wallet. 
ʻEke kālā koʻu lilo au. (EY-kay KA-LA KO-oo LEE-lo ow)
I'm sick. 
O maʻi au. (oh MA-ee ow)
I'm injured. 
O ʻālina au. (oh AH-lee-na ow)
I need a doctor. 
Kauka pono au. (KOW-ka PO-no ow)
Can I use your phone? 
Kou kelepona hoʻohana au? (KOU kay-lay-PO-na HO-oh-HA-na ow)

Numbers[edit]

ʻOle (OH-lay)
ʻEkahi (ey-KA-hee)
ʻElua (ey-LOO-ah)
ʻEkolu (ey-KOH-loo)
ʻEhā (ey-HAH)
ʻElima (ey-LEE-ma)
ʻEono (ey-OH-no)
ʻEhiku (ey-HEE-koo)
ʻEwalu (ey-VAH-loo)
ʻEiwa (ey-EE-vah)
10 
ʻUmi (OO-mee)
11 
ʻUmi kūmākahi (OO-mee KOO-ma-KA-hee)
12 
ʻUmi kūmālua (OO-mee KOO-ma-LOO-ah)
13 
ʻUmi kūmākolu (OO-mee KOO-ma-KOH-loo)
14 
ʻUmi kūmāhā (OO-mee KOO-ma-HAH)
15 
ʻUmi kūmālima (OO-mee KOO-ma-LEE-ma)
16 
ʻUmi kūmāono (OO-mee KOO-ma-OH-no)
17 
ʻUmi kūmāhiku (OO-mee KOO-ma-HEE-koo)
18 
ʻUmi kūmāwalu (OO-mee KOO-ma-VAH-loo)
19 
ʻUmi kūmāiwa (OO-mee KOO-ma-EE-vah)
20 
Iwakālua (ee-vah-KA-loo-ah)
21 
Iwakālua kūmākahi (ee-vah-KA-loo-ah KOO-ma-KA-hee)
22 
Iwakālua kūmālua (ee-vah-KA-loo-ah KOO-ma-LOO-ah)
23 
Iwakālua kūmākolu (ee-vah-KA-loo-ah KOO-ma-KOH-loo)
24 
Iwakālua kūmāhā (ee-vah-KA-loo-ah KOO-ma-HA)
25 
Iwakālua kūmālima (ee-vah-KA-loo-ah KOO-ma-LEE-ma)
30 
Kanakolu (ka-na-KOH-loo)
40 
Kanahā (ka-na-HA)
50 
Kanalima (ka-na-LEE-ma)
60 
Kanaono (ka-na-OH-no)
70 
Kanahiku (ka-na-HEE-koo)
80 
Kanawalu (ka-na-VAH-loo)
90 
Kanaiwa (ka-na-EE-vah)
100 
Hanele (ha-NAY-lay)
200 
ʻElua haneli (ey-LOO-ah ha-NAY-lee)
300 
ʻEkolu haneli (ey-KOH-loo ha-NAY-lee)
500 
ʻElima haneli (ey-LEE-ma ha-NAY-lee)
1000 
Kaukani (kow-KAH-nee)
2000 
ʻElua kaukani (ey-LOO-ah kow-KAH-nee)
1,000,000 
Miliona (mee-lee-OH-na)
1,000,000,000 
Piliona (pee-lee-OH-na)
Half 
Hapalua (ha-pa-LOO-ah)
Less 
Hapa iki (ha-pa EE-kee)
More 
Hou (HO-oo)

Time[edit]

now 
i kēia manawa (ee KAY-ee-ah ma-na-VAH)
later 
mahope aku (ma-HO-pay AH-koo)
before 
mua (MOO-ah)
morning 
kakahiaka (ka-ka-hee-AH-ka)
afternoon 
ʻauinalā (ow-EE-na-LA)
night 
pō (PO)

Clock time[edit]

one o'clock AM 
hola ʻekahi AM (HO-la ey-KA-hee AH-moo)
two o'clock AM 
hola ʻelua AM (HO-la ey-LOO-ah AH-moo)
ten o'clock AM 
hola 'umi AM (HO-la OO-mee AH-moo)
noon 
awakea (ah-vah-KAY-ah)
one o'clock PM 
hola 'ekahi PM (HO-la ey-KA-hee PEE-moo)
two o'clock PM 
hola 'elua PM (HO-la ey-LOO-ah PEE-moo)
ten o'clock PM 
hola 'umi PM (HO-la OO-mee PEE-moo)
midnight 
aumoe (OW-mo-ey)

Duration[edit]

____ minute(s) 
____ minuke (mee-NOO-kay)
____ hour(s) 
____ hola (HO-la)
____ day(s) 
____ lā (LA)
____ week(s) 
____ pule (POO-lay)
____ month(s) 
____ mahina (ma-HEE-na)
____ year(s) 
____ makahiki (ma-ka-HEE-kee)

Days[edit]

today 
i kēia lā (ee KAY-ee-ah LA)
yesterday 
nehinei (nay-HEE-nay-ee)
tomorrow 
ʻapōpō (ah-PO-po)
this week 
kēia pule (KAY-ee-ah POO-lay)
last week 
mua pule (MOO-ah POO-lay)
next week 
aʻe pule (AH-ey POO-lay)
Monday 
Poʻakahi (po-ah-KA-hee)
Tuesday 
Poʻalua (po-ah-LOO-ah)
Wednesday 
Poʻakolu (po-ah-KOH-loo)
Thursday 
Poʻahā (po-ah-HA)
Friday 
Po'alima (po-ah-LEE-ma)
Saturday 
Po'aono (po-ah-OH-no)
Sunday 
Lāpule (LA-poo-lay)

Note: Days of the week begin on Monday.

Months[edit]

January 
Ianuali (ee-AH-noo-ah-lee)
February 
Pepeluali (pay-pay-loo-AH-lee)
March 
Malaki (ma-LA-kee)
April 
Apelila (ah-pay-LEE-la)
May 
Mei (may-EE)
June 
Iune (ee-OO-nay)
July 
Iulai (ee-OO-ly)
August 
ʻAukake (ow-KA-kay)
September 
Kepakemapa (kay-pah-kay-MA-pa)
October 
ʻOkakopa (oh-ka-KOH-pa)
November 
Nowemapa (no-vay-MA-pa)
December 
Kekemapa (kay-kay-MA-pa)

Writing Dates[edit]

Dates are written like so: O ka lā (day) kēia o (month) o (year)

This translates in English to "On the (day) day of this (month) of (year)".

Example: To write "June 19, 2007", you would write O ka lā 19 kēia o Iune o 2007.

Colors[edit]

black 
ʻeleʻEle (EH-lay-EH-lay)
white 
keʻokeʻo (KAY-oh-KAY-oh)
gray 
ʻāhinahina (AH-hee-na-hee-na)
red 
ʻulaʻula (OO-la-OO-la)
blue 
polū (po-LOO)
yellow 
melemele (MAY-lay-MAY-lay)
green 
ʻōmaʻomaʻo (OH-ma-oh-ma-oh)
orange 
ʻalani (ah-LA-nee)
purple 
poni (PO-nee)
brown 
makuʻe/palaunu (ma-KOO-ey/pa-LA-oo-noo)
pink 
ʻākala (AH-ka-la)

Transportation[edit]

car 
kaʻa (KA-ah)
bus 
kaʻa ʻōhua (KA-ah OH-hoo-ah)
train 
kaʻaahi (ka-AH-hee)
airplane 
mokulele (MO-koo-lay-lay)
bicycle 
paikikala (PY-kee-ka-la)
motorcycle 
mokokaikala (mo-ko-KY-ka-la)

Bus and train[edit]

How much is a ticket to ________? 
Kumu kūʻai o kikiki i ________? (KOO-moo KOO-eye o kee-KEE-kee i ________?)
One ticket to ________, please. 
ʻEkahi kikiki i ________, ʻoluʻolu. (ey-KA-hee kee-KEE-kee ee ________, OH-loo-OH-loo)
Where does this train/bus go? 
ʻAuhea kaʻa ʻōhua/kaʻaahi nō hele ai? (ow-HAY-ah KA-ah OH-hoo-ah/ka-AH-hee NO HAY-lay eye)

Directions[edit]

Where is ________? 
ʻAuhea ________? (ow-HAY-ah)
Show me on the map. 
Hōʻike koʻu i palapalaʻāina. (HO-ee-kay KO-oo ee pa-la-pa-la-EYE-na)
street 
alanui (ah-la-NOO-ee)
Turn left. 
Huli hema (HOO-lee HAY-ma)
Turn right. 
Huli ʻākau (HOO-lee AH-kow)
straight ahead 
i mua pololei (ee MOO-ah po-lo-LAY)
North 
Akau (ah-KOW)
South 
Hema (HAY-ma)
West 
Komohana (KO-mo-HA-na)
East 
Hikina (hee-KEE-na)
uphill 
i luna (ee LOO-na)
downhill 
i lalo (ee LA-lo)
intersection 
huina (hoo-EE-na)

Taxi[edit]

Taxi! 
Kaʻa ʻōhua! (KA-ah OH-hoo-ah)
Take me to _________ please. 
Lawe aʻu i _________ ʻoluʻolu. (LA-vay ah-oo ee _________ OH-loo-OH-loo)
How much does it cost to go _________? 
Kumu kūʻai i hele i _________? (KOO-moo KOO-eye ee HAY-lay ee _________?)
Leave me there, please. 
Hoʻi aʻu laila, ʻoluʻolu. (HO-ee AH-oo LY-la, OH-loo-OH-loo)

Lodging[edit]

Are there any rooms available? 
Kekahi lumi hāmama? (kay-KA-hee LOO-mee HA-ma-ma)
How much is the room? 
Kumu kūʻai o lumi? (KOO-moo KOO-eye oh LOO-mee)
Does the room come with... 
Lumi aia maloko... (LOO-mee EYE-ah MA-lo-ko)
... bedsheets? 
hāliʻi moe? (HA-lee-ee MO-ey)
... a bathroom? 
he lua? (he LOO-ah)
... a telephone? 
he kelepona? (he kay-lay-PO-na)
... a TV? 
he kelewikiona? (he KAY-lay-vee-kee-OH-na)
I will stay for ____ nights. 
Au noho no ____ pō. (AH-oo NO-ho no ____ PO)
Wake me at ________. 
Hoʻāla aʻu ________. (ho-AH-la AH-oo ________)
I am checking out. 
Au kaha waho. (ow KA-ha VA-ho)

Money[edit]

Do you accept American/Canadian/Australian money? 
ʻĀpono ʻAmelika/Kanaka/ʻAukekulelia kālā? (AH-po-no ah-may-LEE-ka/ka-NA-ka/ow-kay-koo-lay-LEE-lee-a KA-la)
Do you accept British pounds? 
ʻĀpono Pelekane paona? (AH-po-no pay-lay-KA-nay pa-OH-na)
Do you accept Euros? 
ʻĀpono ʻEulopa kālā? (AH-po-no EH-oo-LO-pa KA-la)
Do you accept credit cards? 
ʻĀpono hōʻaiʻē kāleka? (AH-po-no HO-eye-EY KA-lay-ka)
Can you change money? 
ʻOe loli kālā? (OH-ey LO-lee KA-la)
Where is an ATM (Automated Teller Machine)? 
ʻAuhea mīkini panakō? (ow-HAY-ah MEE-kee-nee pa-na-KOH)

Eating[edit]

Table, please. 
Pākaukau, ʻoluʻolu. (PA-kow-kow, OH-loo-OH-loo)
Menu, please. 
Papa kuhikuhi mea ʻai, ʻoluʻolu. (PA-pa KOO-hee-KOO-hee MAY-ah EYE, OH-loo-OH-loo)
I'm vegetarian. 
O mea ulu ʻai wale nō au. (oh MAY-ah OO-loo eye VA-lay NO ow)
breakfast 
ʻaina kakahiaka. (EYE-na ka-ka-hee-AH-ka)
lunch 
ʻaina awakea. (EYE-na ah-vah-KAY-ah)
dinner 
ʻaina ahiahi (EYE-na AH-hee-AH-hee)
chicken 
moa (MO-ah)
beef 
pipi (PEE-pee)
fish 
iʻa (EE-ah)
ham 
puaʻa hame (poo-AH-ah HA-may)
sausage 
naʻaukake (NA-ow-KA-kay)
cheese 
waiūpaʻa (vy-OO-pa-ah)
eggs 
hua (HOO-ah)
salad 
lau ʻai (LA-oo eye)
vegetables 
mea ulu (MAY-ah OO-loo)
fruit 
he mea ulu i mea ai (hay MAY-ah OO-loo ee MAY-ah eye)
bread 
palaoa (pa-la-OH-ah)
toast 
palaoa hoʻopāpaʻa (pa-la-OH-ah HO-oh-PA-pa-ah)
noodles 
nulu (NOO-loo)
rice 
laiki (LY-kee)
beans 
pāpapa (PA-pa-pa)
coffee 
kope (KO-pay)
tea 
kī (KEE)
water 
wai (VY)
juice 
ka wai mai ka mea ulu mai (ka VY MY ka MAY-ah OO-loo MY)
beer 
pia (PEE-ah)
wine 
waina (VY-nah)
salt 
paʻakai (pa-ah-KY)
black pepper 
pepa (PAY-pah)
butter 
waiūpaka (vy-OO-pa-ka)
Waiter! 
Kuene! (koo-AY-nay)
Check, please. 
Pila kīkoʻo, ʻoluʻolu. (PEE-la KEE-ko-oh, OH-loo-OH-loo)

Bars[edit]

Shopping[edit]

Driving[edit]

Authority[edit]

This Hawaiian phrasebook is an outline and needs more content. It has a template, but there is not enough information present. Please plunge forward and help it grow!