Download GPX file for this article

Phrasebooks > Swazi phrasebook

Swazi phrasebook

From Wikivoyage
Jump to navigation Jump to search

Swazi (siSwati) is a language spoken in Eswatini (Swaziland) and South Africa.

Pronunciation guide[edit]

Vowels[edit]

Consonants[edit]

Common diphthongs[edit]

Phrase list[edit]

Basics[edit]

Common signs


OPEN 
Vula
CLOSED 
Kuvaliwe
ENTRANCE 
Umnyango
EXIT 
Phuma
PUSH 
Fuca
PULL 
Dvonsa
TOILET 
Umthoyi
MEN 
Emadvodza
WOMEN 
Bafati
FORBIDDEN 
Akukavumeleki
Hello. 
Sawubona. (literally, do I see you?) Plural: Sanibonani (do i see you all?)( )
Response to hello
Yebo (literally: yes)
Hello. (informal
. ( )
How are you? 
Unjani? Plural: Ninjani? ( ?)
I am fine. 
Ngiyaphila. Plural: Siyaphila (we are fine)( )
And how are you? 
Unjani wena? ( )
I am also fine. 
Ngiyaphila nami ( )
What is your name? 
Ngubani ligama lakho
My name is ______ . 
Ligama lami ngingu______ . ( _____ .):Or: Mine ngingu (I am ____)
Nice to meet you. 
Ngiyajabula kukwati. ( )
Please. 
Ngiyacela. ( )
Thank you.
Ngiyabonga. (Singular):Siyabonga (plural)
You're welcome. 
Wamukelekile. ( )
Yes. 
. (Yebo)
No. 
. (cha or chake)
Excuse me. (Ncesi or Ncesini pural) 
. ( )
Excuse me. (begging pardon
. (ngicela uphindze angikeva)
I'm sorry. 
. (ngiyacolisa)
Goodbye 
Sala Kahle (Stay well):Salani Kahle (Stay well) (Plural)
Hamba Kahle (Go well): Nihambeni Kahle (Go Well) (Plural)
Goodbye (informal
Goodbye (yes, that's what they say)
I can't speak name of language [well]. 
[ angikwati kukhuluma siswati]. ( [ ])
Do you speak English? 
? (uyasati yini singisi?)
Is there someone here who speaks English? 
 ? (ingabe ukhona yini la lokhuluma singisi lana?)
Is there anyone amongst you who can speak English? 
 ? (ingabe ukhona yini lapha kini lokwati kukhuluma singisi?)
Help! 
! (ngicela lusito)
Look out! 
! (caphela or bona)
Good morning. 
. (kusile sihlobo sami)
Good evening. 
. (lishonile sihlobo sami)
Good night. 
. (busuku lobuhle)
Good night (to sleep
. (ulalekahle or nilalekahle plural )
I don't understand. 
. (angiva)
Where is the toilet? 
? (ungakuphi umthoyi )

Problems[edit]

Leave me alone. 
Ngiyekele. ( .)
Don't touch me! 
Ungangitsintsi! ( !)
I'll call the police. 
Ngitoshayela emaphoyisa. ( .)
Police! 
Phoyisa! ( !)
Stop! Thief! 
Vimbani! Sigebengu! ( ! !)
I need your help. 
Ngidzinga lusito lwakho. ( .)
It's an emergency. 
Kuyaphutfuma. ( .)
I'm lost. 
Ngilahlekile. ( .)
I lost my bag. 
Ngilahle sikhwama sami or Ngilahlekelwe sikhwama sami. ( .)
I lost my wallet. 
Ngilahle sipatji sami or ngilahlekelwe sipatji sami. ( .)
I'm sick. 
Ngiyagula. ( .)
I've been injured. 
. (Ngilimele.)
I need a doctor. 
Ngidzinga dokotela. ( .)
Can I use your phone? 
Ngingalisebentisa licingo lakho? ( ?)

Numbers[edit]

(kunye)
(kubili)
(kutsatfu)
(kune)
(sihlanu)
(sitfupha)
(sikhombisa)
( siphohlongo )
( yimfica )
10 
( lishumi )
11 
(lishumi nakunye )
12 
(lishumi nakubili )
13 
(lishumi nakutsatfu )
14 
( lishumi nakune )
15 
( lishumi nesihlanu )
16 
(lishumi nesitfupha)
17 
( lishumi nmesikhombisa)
18 
( lishumi nesiphohlongo )
19 
(lishumi nemfica )
20 
(emashumi lamabili )
21 
(emashumi lamabili nakunye)
22 
(emashumi lamabili nakubili )
23 
(emashumi lamabili nakutsatfu)
30 
(emashumi lamatsatfu )
40 
( emashumi lamane )
50 
(emashumi lasihlanu )
60 
(emashumi lasitfupha )
70 
( emashumi lasikhombisa )
80 
(emashumi lasiphohlongo )
90 
(emashumi layimfica )
100 
(likhulu )
200 
(emakhulu lamabili )
300 
( emakhulu lamatsatfu)
1,000 
(inkhulungwane )
2,000 
(tinkhulungwane letimbili )
1,000,000 
(sigidzi )
1,000,000,000 
( sigidzigidzi )
1,000,000,000,000 
( tigidzigidzi )
number _____ (train, bus, etc.) 
( )
half 
( incenye )
less 
( nephansi or kuncane )
more 
( ngetulu or kunyenti)

Time[edit]

now 
( nyalo )
later 
( ngekuhamba kwelilanga )
before 
(nagphambilini )
morning 
( ekuseni )
afternoon 
(ntsambama)
evening 
(kusihlwa)
night 
(ebusuku)

Clock time[edit]

one o'clock AM 
(insimbi yekucala ekuseni)
two o'clock AM 
(insimbi yesibili ekuseni)
noon 
( emini )
one o'clock PM 
(insimbi yekucala emini)
two o'clock PM 
(insimbi yekucala ntsambama )
midnight 
( kulamabili ebusuku )

Duration[edit]

_____ minute(s) 
( umzuzu or imizuzu plural )
_____ hour(s) 
( liawa )
_____ day(s) 
(lilanga or emalanga plural)
_____ week(s) 
( liviki or emaviki plural )
_____ month(s) 
(inyanga or tinyanga pural)
_____ year(s) 
(umnyaka or iminyaka plural )

Days[edit]

today 
(namuhla)
yesterday 
(itolo)
tomorrow 
(kusasa)
this week 
( kuleliviki )
last week 
(liviki leliphelile)
next week 
( liviki lelitako)
Sunday 
(Lisontfo)
Monday 
(uMsombuluko)
Tuesday 
(Lesibili )
Wednesday 
(Lesitfatfu )
Thursday 
(Lwesine )
Friday 
(Lwesihlanu )
Saturday 
(UMgcibelo )

Months[edit]

January 
(Bhimbídvwane)
February 
(iNdlóvana)
March 
(íNdlovu)
April 
(Mábasa)
May 
(íNkhwekhwéti)
June 
(íNhlaba)
July 
(Khólwáne)
August 
(íNgci)
September 
(íNyoni)
October 
(íMphala)
November 
(Lweti)
December 
(íNgongóni)

Writing time and date[edit]

Colors[edit]

black 
(mnyama)
white 
(mhlophe)
gray 
(mphunga)
red 
(bovu)
blue 
(sibhakabhaka)
yellow 
(mtfubi)
green 
(luhlata)
orange 
(sihlala)
purple 
( )
brown 
(ludzaka )

Transportation[edit]

Bus and train[edit]

How much is a ticket to _____? 
Lingumalini lithikithi lekuya _____ ( )
One ticket to _____, please. 
(Ngicela linye lithikithi)
Where does this train/bus go? 
(ihambaphi lebhasi? )
Where is the train/bus to _____? 
(iyakuphi lebhasi? )
Does this train/bus stop in _____? 
(ngabe iyemayili lebhansi e.... ?)
When does the train/bus for _____ leave? 
(Ihamba/isuka nini lebhasi )
When will this train/bus arrive in _____? 
(itofika ngabani/nini lebhasi e..?.)

Directions[edit]

How do I get to _____ ? 
Nginga fika njani____? ( )
...the train station? 
....Esiteshi sesitimela( )
...the bus station? 
.... Esiteshi semabhasi( )
...the airport? 
(Esikhumulweni setindiza)
...downtown? 
(edolobheni )
...the youth hostel? 
( )
...the _____ hotel? 
(ehhotela )
...the American/Canadian/Australian/British consulate? 
( )
Where are there a lot of... 
( )
...hotels? 
( )
...restaurants? 
( )
...bars? 
...Ebhareni?( )
...sites to see? 
(tindzwo tekutichaza )
Can you show me on the map? 
( ngicela ungikhombise imap)
street 
Sitaladi( )
Turn left. 
Jika ngesencele( )
Turn right. 
Jika Ngesekudla( )
left 
Sencele( )
right 
Sekudla( )
straight ahead 
Condza embili( )
towards the _____ 
( )
past the _____ 
(yendlula e.. )
before the _____ 
(Phambilini kwe )
Watch for the _____. 
(Chaphela ... )
intersection 
( )
north 
( )
south 
( )
east 
( )
west 
( )
uphill 
( )
downhill 
( )

Taxi[edit]

Taxi! 
Tekisi! ( )
Take me to _____, please. 
Ngicela ungimikise_____ ( )
How much does it cost to get to _____? 
Kubita malini kufika_____? ( )
Take me there, please. 
Ngicela ungimikise khona.( )

Lodging[edit]

Do you have any rooms available? 
Nisenawo emakamelo lavulekile? ( )
How much is a room for one person/two people? 
(Malini likamelo lwamunye umuntfu nome bantfu lababili )
Does the room come with... 
Lelikamelo lita nayo yini.... ( )
...bedsheets? 
...tingubo?( )
...a bathroom? 
( )
...a telephone? 
...Lucingo?( )
...a TV? 
...Mabona kudze?( )
May I see the room first? 
Ngingalibona lelikamelo kucala?( )
Do you have anything quieter? 
Ninako lokubindzile?( )
...bigger? 
...lamakhulu?( )
...cleaner? 
...lahlobile?( )
...cheaper? 
...lukungakaduli/langakaduli?( )
OK, I'll take it. 
( )
I will stay for _____ night(s). 
Ngitohlala ____ (we)busuku ( )
Can you suggest another hotel? 
Ungangikhomba yini lelinye lihhotela?( )
Do you have a safe? 
( )
...lockers? 
( )
Is breakfast/supper included? 
( )
What time is breakfast/supper? 
( )
Please clean my room. 
( )
Can you wake me at _____? 
Ungangivusa nga_____? ( )
I want to check out. 
( )

Money[edit]

Do you accept American/Australian/Canadian dollars? 
Niyawatsatsa emaAmerican/Australian/Canadian dollars?( )
Do you accept British pounds? 
Niyawatsatsa emaBritish Pounds( )
Do you accept Euros? 
Niyawatsatsa emaEuros?( )
Do you accept credit cards? 
Niyawatsatsa emaCredit Cards?( )
Can you change money for me? 
Ungangishintjela imali yami?( )
Where can I get money changed? 
Ngingayishintja kuphi imali?( )
Can you change a traveler's check for me? 
(Ungakhona kungishintjela itraver's check )
Where can I get a traveler's check changed? 
(Ngangayishintja kuphi itravelr's check )
What is the exchange rate? 
( )
Where is an automatic teller machine (ATM)? 
Ingakuphi iATM( )

Eating[edit]

A table for one person/two people, please. 
(Ngicela litafula lamunye umuntfu/lababili bantfu )
Can I look at the menu, please? 
Ngicela kubona imenu? ( )
Can I look in the kitchen? 
Ngingabuka likhishi?( )
Is there a house specialty? 
( )
Is there a local specialty? 
( )
I'm a vegetarian. 
Angikudli kudla lokunenyama( )
I don't eat pork. 
Angiyidli inyama yengulube( )
I don't eat beef. 
Angiyidli inyama yenkhomo( )
I only eat kosher food. 
Ngidla kudla lokuthandazelwe kuphela( )
Can you make it "lite", please? (less oil/butter/lard
( )
fixed-price meal 
( )
a la carte 
( )
breakfast 
( )
lunch 
( )
tea (meal
(litiya )
supper 
( )
I want _____. 
Ngifuna____( )
I want a dish containing _____. 
Ngifuna kudla lokune____ ( )
chicken 
nyama enkhukhu( )
beef 
nyama yenkhomo( )
fish 
nyama yenhlanti( )
ham 
( )
sausage 
( )
cheese 
( )
eggs 
emacandza( )
salad 
( )
(fresh) vegetables 
( )
(fresh) fruit 
( )
bread 
sinkhwa( )
toast 
sinkhwa lesishisiwe( )
noodles 
( )
rice 
lilayisi( )
beans 
emabhontjisi( )
May I have a glass of _____? 
Ngingayitfola ingilazi ye____? ( )
May I have a cup of _____? 
Ngingayitfola inkomishi ye_____( )
May I have a bottle of _____? 
Ngingalitfola libhodlela le____ ( )
coffee 
likhofi( )
tea (drink
litiya( )
juice 
( )
(bubbly) water 
( )
(still) water 
( )
beer 
tjwala( )
red/white wine 
( )
May I have some _____? 
( )
salt 
swayi( )
black pepper 
( )
butter 
( )
Excuse me, waiter? (getting attention of server)
Ncesi, waiter?( )
I'm finished. 
Sengicedzile( )
It was delicious. 
Bekumunandzi( )
Please clear the plates. 
Ngicela utsatse emaplete( )
The check, please. 
( )

Bars[edit]

Do you serve alcohol? 
Niyabutsengisa tjwala( )
Is there table service? 
( )
A beer/two beers, please. 
( )
A glass of red/white wine, please. 
( )
A pint, please. 
( )
A bottle, please. 
Ngicela libhodlela( )
_____ (hard liquor) and _____ (mixer), please. 
( )
whiskey 
( )
vodka 
( )
rum 
( )
water 
Emanti ( )
club soda 
( )
tonic water 
( )
orange juice 
( )
Coke (soda
( )
Do you have any bar snacks? 
( )
One more, please. 
( )
Another round, please. 
( )
When is closing time? 
Kuvalwa ngabani skhatsi lana( )
Cheers! 
( )

Shopping[edit]

Do you have this in my size? 
(Ninaku kwaloku lokulingana mine )
How much is this? 
Malini loku?( )
That's too expensive. 
Kudulile loko( )
Would you take _____? 
(Niyatsatsa )
expensive 
Kudulile( )
cheap 
( )
I can't afford it. 
( )
I don't want it. 
Angikufuni( )
You're cheating me. 
Uyangilobha wena( )
I'm not interested. 
(..)
OK, I'll take it. 
( )
Can I have a bag? 
( )
Do you ship (overseas)? 
( )
I need... 
Ngidzinga...( )
...toothpaste. 
( )
...a toothbrush. 
...Sicubho( )
...tampons. 
...sishukelo. ( )
...soap. 
....Insipho( )
...shampoo. 
( )
...pain reliever. (e.g., aspirin or ibuprofen
...emaphilisi ebuhlungu ( )
...cold medicine. 
...emaphilisi emkhuhlane ( )
...stomach medicine. 
...umutsi wesisu ( )
...a razor. 
( )
...an umbrella. 
...sambulelo( )
...sunblock lotion. 
( )
...a postcard. 
( )
...postage stamps. 
( )
...batteries. 
( )
...writing paper. 
( )
...a pen. 
( )
...English-language books. 
...tincwadzi tesingisi ( )
...English-language magazines. 
( )
...an English-language newspaper. 
( )
...an English-English dictionary. 
( )

Driving[edit]

I want to rent a car. 
Ngifuna kuboleka imoto ( )
Can I get insurance? 
( )
stop (on a street sign
( )
one way 
( )
yield 
( )
no parking 
Akumiwa la ( )
speed limit 
( )
gas (petrol) station 
( )
petrol 
( )
diesel 
( )

Authority[edit]

I haven't done anything wrong. 
Angikenti lutfo( )
It was a misunderstanding. 
Bekungevani( )
Where are you taking me? 
Ningimikisaphi?( )
Am I under arrest? 
Ngiboshiwe?( )
I am an American/Australian/British/Canadian citizen. 
( )
I want to talk to the American/Australian/British/Canadian embassy/consulate. 
( )
I want to talk to a lawyer. 
Ngifuna kukhuluma nemumeli( )
Can I just pay a fine now? 
Ngingabhalala ifine?( )
This Swazi phrasebook is an outline and needs more content. It has a template, but there is not enough information present. Please plunge forward and help it grow!


See also[edit]